default_mobilelogo

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej zwane „RODO”, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, informujmy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Sądów Administracyjnych Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 5252797696, Regon: 38404728300000, KRS: 0000798131 (dalej zwany „OZZPSA”).
 2. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit d RODO, art. 9 ust. 2. lit d RODO) oraz udzielonej w Deklaracji członkowskiej OZZPSA zgody.
 4. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów statutowych OZZPSA i odbywa się na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych, Kodeksu pracy, przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów RODO.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działalności statutowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Sądów Administracyjnych, w tym ochrony praw i reprezentowania interesów pracowników, emerytów i rencistów zrzeszonych w OZZPSA, wobec pracodawców, władz organów administracji rządowej i samorządowej, jak również w celach statystycznych oraz w celach uwierzytelniających.
 6. Administrator przetwarza wyłącznie Państwa dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, przynależność do OZZPSA (data wstąpienia do OZZPSA, informacje dotyczące pełnionych funkcji OZZPSA), miejsce pracy i stanowisko, tytuł zawodowy (zgodnie z wykształceniem), dane kontaktowe i korespondencyjne.
 7. Państwa dane osobowe będą udostępniane instytucjom państwowym w celu realizacji obowiązków i uprawnień ciążących na Administratorze, które wynikają z przepisów prawa.
 8. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych w szczególności na podstawie umowy powierzenia danych osobowych przy udostępnianiu danych podmiotom, z którymi współpracujemy przy przetwarzaniu danych dla celów statutowych OZZPSA, a innym podmiotom - na podstawie udzielonej przez Państwa wyraźnej zgody.
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w pkt 5 lub przez okres wskazany w przepisach prawa.
 10. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, jak również prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 11. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej). Cofnięcie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w OZZPSA.
 12. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 13. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.